PRZEŁĄCZNIK STYLU

Wybierz styl koloru

Aby uzyskać lepsze wrażenia, zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Warunki korzystania

Korzystając ze strony OldyCar.com - internetowa giełda samochodów klasycznych i motocykli zabytkowych prowadzona przez TPB Limited, 24 Lower Baggot Street, Dublin, D02 EW26, Irlandia, zwana później OldyCar (lub Marketplace online), zgadzasz się z warunkami użytkowania, które są wyjaśnione poniżej.

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. OldyCar prowadzi rynek online „OldyCar”, bazę danych dostępną przez Internet, w której osoby fizyczne lub prawne lub spółki o nieograniczonej zdolności do zawierania transakcji prawnych („Użytkownicy”) mogą reklamować klasyczne pojazdy, w szczególności „young timers” i „oldtimers” oraz inne klasyczne pojazdy (zwane dalej łącznie „Pojazdami”) na sprzedaż i gdzie takie Pojazdy można przeszukiwać za pomocą funkcji wyszukiwania oferowanej przez OldyCar.
 2. OldyCar zapewnia wyłącznie funkcje techniczne do przesyłania ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników. OldyCar nie wpływa na treść ogłoszeń. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich ogłoszeń. OldyCar nie weryfikuje ani poprawności, ani kompletności ogłoszeń i nie gwarantuje ich poprawności lub kompletności.
 3. OldyCar nie jest zaangażowany w relacje między sprzedawcami a potencjalnymi kupującymi jako pośrednik, strona lub przedstawiciel jakiejkolwiek strony. W szczególności sam OldyCar nie jest stroną oferującą do sprzedaży reklamowane Pojazdy. Umowy zainicjowane w wyniku umieszczenia reklamy na Rynku internetowym są w ten sposób zawierane i wykonywane bez udziału OldyCar.
 4. Przy zawieraniu umów dostępne są następujące języki: angielski.

2. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Niektóre funkcje Rynku internetowego są dostępne tylko po uprzedniej rejestracji, która jest bezpłatna. Obejmuje to umożliwienie potencjalnym kupującym kontaktu ze sprzedającymi, w tym dostęp do danych kontaktowych sprzedających (np. Numerów telefonów).
 2. Aby się zarejestrować, Użytkownicy muszą wypełnić obowiązkowe pola w formularzu rejestracji online w Rynku internetowym w całości i poprawnie oraz zaakceptować niniejsze warunki użytkowania. Podczas procedury rejestracji OldyCar udostępnia Użytkownikom funkcje techniczne w postaci zwyczajowego sprawdzenia kompletności i wiarygodności (sprawdzenie, czy wszystkie pola obowiązkowe są wypełnione i czy wpisane symbole odpowiadają odpowiednim polom obowiązkowym), aby można było rozpoznać błędy we wprowadzonych danych i poprawione. Aby rejestracja była ważna, musi zostać potwierdzona przez OldyCar. Potwierdzenie to powoduje zawarcie umowy dotyczącej korzystania z Serwisu internetowego jako zarejestrowany Użytkownik i ustanowienie (nieprzenoszalnego) konta użytkownika dla danego Użytkownika.
 3. OldyCar zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, które były nieaktywne przez okres dwunastu miesięcy.
 4. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko raz. W ramach rejestracji i trwającego stosunku umownego OldyCar ma prawo zażądać wyciągów z rejestru handlowego i / lub wyciągów z rejestru zawodowego (jeśli są dostępne) lub innych dokumentów i informacji, które wydają się konieczne lub odpowiednie do rejestracji lub utrzymania stosunku umownego być prezentowane przez Użytkowników działających jako przedsiębiorcy („Dealerzy”).
 5. Zarejestrowani Użytkownicy muszą upewnić się, że podane przez nich dane są aktualne. Osobiste dane dostępowe należy chronić przed dostępem osób trzecich. Jeżeli jednak osoby trzecie uzyskają wiedzę o danych dostępowych, Użytkownicy muszą niezwłocznie zgłosić to OldyCar i zmienić swoje dane dostępowe.

3. USŁUGI OLDYCAR

 1. OldyCar zapewnia maskę wprowadzania reklam, aktywuje reklamy umieszczone za pomocą maski wprowadzania i umożliwia dostęp do reklam za pośrednictwem Rynku internetowego; wyświetlanie i zakres funkcji mogą się różnić w zależności od rodzaju dostępu (komputer stacjonarny lub telefon komórkowy). OldyCar zapewnia również dodatkowe usługi opisane indywidualnie na Rynku Online. OldyCar zawsze oznacza dodatkowe usługi podlegające opłacie jako takie. Ponadto OldyCar organizuje również określone usługi świadczone przez strony trzecie (które są oznaczone jako takie na Rynku online). W celu uniknięcia wątpliwości OldyCar nie staje się w takich przypadkach stroną umowy, a wszystkie usługi będące przedmiotem umowy są świadczone wyłącznie przez odpowiednią stronę trzecią (na podstawie umowy zawieranej między Użytkownik i odpowiednia strona trzecia).
 2. OldyCar reklamuje Sklep internetowy i / lub reklamy umieszczane przez samych Użytkowników i za pośrednictwem osób trzecich, na przykład poprzez umieszczanie reklam lub fragmentów z nich na swoich stronach internetowych lub stronach osób trzecich, w mediach społecznościowych, w e-mailach lub listach reklamowych , na targach lub w prasowych, radiowych i telewizyjnych kampaniach marketingowych. W tym celu OldyCar może również udostępniać dane, informacje i treści publikowane w Serwisie internetowym osobom trzecim. Użytkownicy wyrażają zgodę na dokonywanie tłumaczeń ich reklam w tym celu.
 3. Uprawnienie do korzystania z Rynku internetowego istnieje tylko w granicach najnowocześniejszej technologii. OldyCar zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Rynku internetowego, jeśli jest to konieczne ze względu na ograniczenia pojemności, bezpieczeństwo lub integralność serwera lub do podjęcia środków technicznych służących poprawnemu świadczeniu usług lub usprawnieniach (np. Prace konserwacyjne ).

4. ZAMIESZCZANIE I PRZEDŁUŻANIE REKLAM (WYKAZÓW)

 1. Każdy Użytkownik może umieszczać reklamy poprzez odpowiednią maskę wprowadzania. Przed ostatecznym umieszczeniem ogłoszeń Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia swoich danych i poprawienia błędów za pomocą przycisku „wstecz” lub nawigacji w masce wprowadzania. Użytkownicy składają wiążącą ofertę zawarcia umowy dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku, na którym widnieje informacja, że opublikowanie ogłoszenia będzie wiązało się z kosztami. OldyCar przyjmuje takie oferty poprzez aktywację reklamy na Rynku Internetowym i przesyłanie Użytkownikom potwierdzeń e-mailem. Umowy na umieszczanie reklam są zawierane w momencie otrzymania potwierdzenia.
 2. Reklamy zamieszczane przez konsumentów są dostępne przez okres ważności wybranego pakietu. Data opublikowania ogłoszenia nie liczy się przy obliczaniu okresu emisji. Nie liczą się również okresy, w których reklama jest „wstrzymana” (czyli okresy, w których reklama nie jest publikowana na żądanie Użytkownika). Dzień, w którym rozpoczyna się „wstrzymany okres”, nadal liczy się jako „opublikowany”, a dzień, w którym „wstrzymany okres” się kończy, nadal liczy się jako „wstrzymany” (w każdym przypadku stan o godzinie 00:01). Reklamę można „wstrzymać” na maksymalnie 90 dni łącznie.
 3. Po upływie okresu ważności, Konsumenci mają możliwość ponownego zamieszczenia wygasłych reklam (które są nadal dostępne za pośrednictwem konta Użytkownika) lub ich przedłużenia. Reklamy zamieszczane przez Dealerów są automatycznie przedłużane po upływie okresu ważności, chyba że Sprzedawca wypowiedział publikację ogłoszenia przed upływem pierwszego okresu ważności lub przedłużenia okresu ważności.
 4. W przypadku i / lub po zakończeniu ogłoszenia, Użytkownicy mają możliwość oznaczenia pomyślnie sprzedanych Pojazdów (lub raczej podstawowych reklam) jako „sprzedane”. Oznaczone w ten sposób ogłoszenia będą nadal dostępne za pośrednictwem Serwisu Internetowego i będą mogły być przeglądane przez Użytkowników Serwisu Internetowego, a tym samym w szczególności służyć jako referencje dla sprzedawców. Są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako „sprzedane” i - w przeciwieństwie do reklam „aktywnych” - nie dają już potencjalnym kupującym możliwości nawiązania kontaktu za pośrednictwem przewidzianych kanałów kontaktowych (w szczególności: formularza kontaktowego).
 5. Rynek internetowy to wyspecjalizowany rynek dla klasycznych pojazdów, które są obecne w jego własnej bazie danych. Należą do nich w szczególności pojazdy, które osiągnęły minimalny wiek dla klasycznych pojazdów (tak zwane „oldtimery” i „young timers” - pojazdy klasyczne), rzadkie pojazdy sportowe i wyścigowe, klasyczne łodzie i samoloty, a także klasyczne pojazdy. w przyszłości. Żadne inne pojazdy nie mogą być reklamowane za pośrednictwem Rynku online. Jeśli klasyczny pojazd, który jest oferowany do sprzedaży, nie znajduje się jeszcze w bazie danych, można zwrócić się do OldyCar o uwzględnienie pojazdu. OldyCar rozpatrzy wniosek w rozsądnym terminie, a następnie zatwierdzi Pojazd - pod warunkiem, że w opinii OldyCar spełnia on definicję pojazdu klasycznego - do publikacji bez zbędnej zwłoki.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TREŚCI WYKAZU

 1. Reklamy muszą zawsze być poprawne pod względem formy i treści. Usterki pojazdu i inne okoliczności, które nie tylko nieznacznie obniżają jego wartość, w szczególności, nie mogą być ukrywane. Reklamy zawierające nieprawidłowe ceny, takie jak ceny bez VAT dla Pojazdów podlegających standardowemu opodatkowaniu lub wyszczególnienie zaliczek lub rat w polu ceny, gdzie składane są oferty finansowania, są niedozwolone.
 2. Jeżeli reklamowany „klasyczny pojazd” ma być repliką, należy to wyraźnie zaznaczyć, w szczególności poprzez wybranie odpowiedniej kategorii w masce wprowadzania i poprzez treść opublikowanego tekstu. Informacje dostarczone przez Użytkowników i przesłane zdjęcia kopii nie mogą również naruszać praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek istniejących znaków towarowych i / lub praw do zarejestrowanych wzorów. Prawidłowo skategoryzowane repliki zostaną oznaczone jako takie przez OldyCar na ilustracji.
 3. Niedozwolone jest reklamowanie kilku Pojazdów pojedynczo lub w pakiecie w ramach jednej reklamy. Zabrania się reklamowania tego samego pojazdu więcej niż raz w tym samym czasie w jednej z głównych kategorii oferowanych na Rynku internetowym (samochody, motocykle, traktory, pojazdy użytkowe, przyczepy, samoloty, helikoptery, inne statki powietrzne, motorówki, żaglówki, i inne łodzie). Reklamy zakupów, prośby o wyszukiwanie i reklamy innych towarów lub usług również są niedozwolone. Niedozwolone jest również udostępnianie numerów telefonów serwisowych pośrednio lub bezpośrednio wiążących się ze specjalnymi opłatami dla dzwoniących, w szczególności numerów z numerem kierunkowym „900”, „901” itp. Niedozwolone jest umieszczanie linków do zewnętrznych witryn internetowych, chyba że takie linki są wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do umieszczania w bazie danych tylko takich plików ze zdjęciami i filmami, z których mogą korzystać bez żadnych ograniczeń (w zakresie i celach przewidzianych w niniejszym regulaminie) i które nie są obciążone prawami osób trzecich - w szczególności osób trzecich - autorskie prawa majątkowe. Wykorzystane zdjęcia i filmy nie mogą wprowadzać w błąd i muszą odzwierciedlać rzeczywisty i aktualny stan oferowanego pojazdu. W przypadku przesłania przez Użytkownika zdjęć i filmów innych Pojazdów, na przykład w celu zilustrowania wartości emocjonalnej oferowanego pojazdu, Użytkownik musi wyraźnie zaznaczyć, że pojazd pokazany na zdjęciach lub filmach nie jest oferowanym pojazdem, ale np. tylko ten sam model. Jeśli Użytkownik wykorzystuje zdjęcia lub filmy z katalogu, należy je osobno oznaczyć jako takie. Niedozwolone jest przesyłanie zdjęć i plików wideo, które nie przedstawiają tylko oferowanego „klasycznego pojazdu” (lub - jeśli odpowiednio oznaczono - przynajmniej odpowiedniego modelu pojazdu). Obejmuje to w szczególności pliki zdjęć ze zintegrowanym logo, tekstem i tym podobne.
 5. Jeżeli Użytkownik zamieszcza reklamy w Serwisie Internetowym za pośrednictwem dostawcy usług danych na zlecenie Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesłanych plików pod kątem kompletności i poprawności. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie reklamy zamieszczane za pośrednictwem ich kont Użytkowników, niezależnie od tego, czy zostały umieszczone przez Użytkowników, czy osoby trzecie na zlecenie / upoważnienie Użytkowników.

6. DZIAŁANIA W PRZYPADKU NARUSZEŃ

 1. Jeśli istnieją konkretne podstawy do przypuszczenia, że Użytkownik narusza przepisy ustawowe, prawa osób trzecich lub niniejsze warunki użytkowania, OldyCar ma prawo (a) usunąć umieszczone reklamy lub inne treści, (b) opóźnić publikację, (c) w inny sposób ograniczyć korzystanie z Serwisu internetowego i / lub (d) tymczasowo zablokować Użytkownika lub - jeśli Użytkownik wielokrotnie narusza niniejsze warunki użytkowania lub szczególnie poważnie narusza niniejsze warunki użytkowania lub istnieje inny ważny powód - na stałe. Przy wyborze działań OldyCar weźmie pod uwagę uzasadnione interesy danego Użytkownika, w szczególności czy istnieją przesłanki, że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.
 2. Użytkownik zwolni OldyCar z wszelkich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie wobec OldyCar, ponieważ ich prawa są naruszane przez reklamę lub jakiekolwiek inne wykorzystanie Rynku internetowego przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik poniesie również niezbędne koszty poniesione przez OldyCar w celu jego niezbędnej obrony prawnej, w tym koszty sądowe i honoraria prawników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy iw zakresie, w jakim Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw.

7. PŁATNOŚCI

 1. Rejestracja jest bezpłatna. Płatności określone na stronie `` Pakiety '', które są ważne w momencie umieszczenia lub przedłużenia ogłoszenia lub zażądania dodatkowych usług, będą naliczane za umieszczenie i przedłużenie ogłoszenia oraz za dodatkowe usługi podlegające opłacie, które są dostępne za pośrednictwem Witryny Marketplace (i są oznaczone jako takie). Istnieją różne cenniki dla konsumentów i dla dealerów.
 2. W przypadku konsumentów płatności stają się wymagalne i płatne w momencie zawarcia umowy o publikację danego ogłoszenia lub odpowiedniej usługi dodatkowej. W przypadku Dealerów płatności stają się wymagalne i płatne po wybraniu odpowiedniego Pakietu.
 3. Użytkownicy mogą płacić kartą kredytową lub PayPal. Płatności kartą kredytową lub debetową są realizowane przez Stripe Inc, dostawcę usług płatniczych OldyCar. Jeśli windykacja nie powiedzie się, Użytkownik musi zwrócić OldyCar wszelkie dodatkowe poniesione koszty, chyba że Użytkownik nie był odpowiedzialny za nieudaną windykację należności lub może udowodnić, że nie poniósł żadnej straty lub poniesiono znacznie mniejszą stratę. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą mailową. Za przesłanie faktury w formie papierowej na życzenie Użytkownika OldyCar pobiera stałą cenę za fakturę, obejmującą dodatkowe prace i usługi pocztowe.
 4. OldyCar ma prawo, w przypadku zwłoki, wstrzymać świadczenie własnej usługi oraz zablokować reklamę danego Użytkownika.

8. OGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW; PRAWA AUTORSKIE I PRAWA UŻYTKOWANIA

 1. Żądania wyszukiwania można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem maski wyszukiwania dostępnej w witrynie Marketplace. Pomijanie masek wyszukiwania w celu wyszukiwania Pojazdów, w szczególności przy użyciu oprogramowania do wyszukiwania, które uzyskuje dostęp do Witryny lub baz danych, jest niedozwolone. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek ataków elektronicznych na Rynku Internetowym. Ataki elektroniczne obejmują między innymi próbę pokonania lub obejścia mechanizmów bezpieczeństwa Rynku internetowego lub w inny sposób spowodowania ich awarii lub użycie oprogramowania komputerowego do automatycznego odczytu danych, używania i / lub rozpowszechniania wirusów, robaków, trojanów, wymuszaj ataki lub spam.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OldyCar i / lub zewnętrzni licencjodawcy OldyCar są uprawnieni wyłącznie i bez ograniczeń do wszelkich istniejących praw do Rynku online, w tym wszelkich praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patenty i wszelkie inne prawa ochronne. Użytkownikom nie wolno powielać, modyfikować, dekompilować, edytować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani tłumaczyć Online Marketplace ani w żaden inny sposób próbować przekonwertować go na kod źródłowy.

9. WARUNKI

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje konta użytkowników, a tym samym rozwiązać ich podstawowe umowy z użytkownikiem. Bieżące (publikowane lub wstrzymane) reklamy Użytkownika należy natychmiast zakończyć w przypadku wypowiedzenia przez samego Użytkownika (zgodnie z punktem 4.2 niniejszych warunków korzystania). Opłaty za umieszczenie lub przedłużenie ogłoszenia nie podlegają zwrotowi w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika.
 2. OldyCar może wypowiedzieć umowę użytkownika zawartą z Użytkownikiem w drodze rejestracji w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Istniejące (opublikowane lub wstrzymane) reklamy Użytkownika pozostaną niezmienione w przypadku wypowiedzenia umowy przez OldyCar do czasu ich wygaśnięcia i mogą być edytowane przez Użytkownika - podobnie jak w czasie trwania umowy - za pośrednictwem konta Użytkownika. Wyłączone jest jedynie przedłużenie czasu trwania reklamy (zgodnie z punktem 4.2 niniejszych warunków użytkowania). W przeciwnym razie nadal obowiązują postanowienia niniejszych warunków użytkowania, które mają zastosowanie do trwających reklam.
 3. Po rozwiązaniu umowy użytkownika, ogłoszenia oznaczone jako „sprzedane” zostaną zanonimizowane przez OldyCar w taki sposób, że wszelkie odniesienia do tożsamości danego sprzedawcy zostaną usunięte z reklam. Reklamy pozostaną publicznie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego.
 4. Powyższe postanowienia tego punktu 9 nie mają wpływu na prawo OldyCar do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny i do zablokowania Użytkownika, usunięcia treści, opóźnienia publikacji i wprowadzenia innych ograniczeń zgodnie z punktem 6.1 niniejszych warunków użytkowania.

10. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. OldyCar nie udziela żadnej gwarancji na bezpieczne, nieprzerwane lub bezbłędne działanie Rynku Online. W przypadku działania siły wyższej OldyCar jest zwolniony z obowiązku wykonania. Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia i zdarzenia mające wpływ na wykonanie umowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, uznaje się za siłę wyższą. Takie zdarzenia obejmują między innymi legalne środki protestacyjne, także w firmach zewnętrznych, oficjalne środki podjęte przez władze, awarie sieci komunikacyjnych i bram innych operatorów, zakłócenia na obszarze dostawców sieci, inne awarie techniczne, w tym gdy takie okoliczności występują w obszarze podwykonawców, poddostawców lub ich podwykonawców upoważnionych przez Użytkownika. Żadne uprawnienia nie wynikają dla Użytkowników z jakichkolwiek awarii, za które OldyCar nie ponosi odpowiedzialności.
 2. OldyCar ponosi odpowiedzialność na mocy prawa za umyślne i rażące zaniedbanie ze strony OldyCar, jego przedstawicieli prawnych, pracowników wykonawczych lub innych pośredników. To samo obowiązuje w przypadku przejęcia gwarancji lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności niezależnej od winy oraz w przypadku roszczeń lub w przypadku zawinionego działania skutkującego śmiercią, obrażeniami lub uszczerbkiem na zdrowiu. OldyCar ponosi odpowiedzialność merytoryczną za naruszenie istotnych obowiązków umownych, a więc takich obowiązków, na których wykonaniu Użytkownik zwykle polega i na których może polegać w celu prawidłowego wykonania umowy, spowodowane zwykłym zaniedbaniem OldyCar, jego przedstawicieli, pracowników wykonawczych i zwykłych pomocników, ale w tym przypadku ograniczonych kwotowo do typowych, przewidywalnych szkód.
 3. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność OldyCar jest wykluczona.
 4. Tam, gdzie odpowiedzialność OldyCar jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to osobistej odpowiedzialności jego przedstawicieli prawnych, pracowników wykonawczych, a także zwykłych agentów zastępczych.

11. PRYWATNOŚĆ DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez OldyCar podczas korzystania z Rynku internetowego. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polityką prywatności OldyCar.

12. WARUNKI KOŃCOWE

 1. OldyCar zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez podania powodu. Zmienione warunki zostaną przesłane do Użytkowników pocztą elektroniczną co najmniej na dwa miesiące przed wejściem w życie. Jeżeli Użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych warunków użytkowania w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wiadomości e-mail, zmienione warunki użytkowania zostaną uznane za zaakceptowane. W wiadomości e-mail zawierającej zmieniony regulamin OldyCar osobno zwróci uwagę Użytkowników na możliwość wniesienia sprzeciwu wobec nowego regulaminu oraz znaczenie dwumiesięcznego okresu.
 2. Stosunki prawne między OldyCar a Użytkownikami podlegają prawu Irlandii, bez względu na to, czy Użytkownik jest osobą prywatną czy firmą („Dealer”).
 3. OldyCar może korzystać z innych powiązanych z nim firm w celu wykonania umowy i realizacji uprawnień wynikających z umowy. OldyCar ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego stosunku umownego w całości lub w części na osoby trzecie z okresem powiadomienia wynoszącym cztery tygodnie.
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy użytkownika wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również wszelkich zmian niniejszej klauzuli formy pisemnej. Nie zawarto żadnych ustnych ani pisemnych umów dodatkowych.
 5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieważne lub nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce wszelkich niewłączonych lub nieważnych postanowień niniejszych warunków użytkowania stosuje się prawo ustawowe. Jeżeli takie ustawowe prawo nie jest dostępne w indywidualnym przypadku lub prowadziłoby do niedopuszczalnego rezultatu, strony rozpoczną negocjacje w celu uzgodnienia ważnego porozumienia, które będzie jak najbardziej zbliżone pod względem ekonomicznym do przepisu, który został pominięty lub nie można go zastąpić.
Top